วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่าไหว้พระอาทิตย์ Salute the sun pose


ท่าไหว้พระอาทิตย์
เป็นท่าครูในการฝึก โยคีผู้ฝึกแต่โบราณกาลนั้น ใช้ท่านี้เป็นการคารวะ
ดวงอาทิตย์ เริ่มต้นจากท่าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
( หมายเหตุ หายใจออก ก้มตัว หายใจเข้ายืดตัว )
ผลดี ท่านี้แทบจะได้ทุกสัดส่วนของร่างกาย
Salute the sun pose
This is the master pose. A yogi in the ancient time, used the pose to respect the sun. Begin with picture 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 respectively.
Note : Do exhalation with bending your body.
Do inhalation with stretching your body.
Benefit ; good for all of your body.


ไม่มีความคิดเห็น:

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก How to satisfy the training

การสร้างความพึงพอใจในการฝึก ให้ท่านเห็นความสำคัญของร่างกายนี้ ถ้าไม่มีร่างกายจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องบริหารร่างกายให้แข็งแรง...